Om

Om Rö Folkets Hus och Byalagsförening

Rö Folkets Hus ligger i den lilla byn Rö, ca 2 mil N Härnösand. Naturskönt belägen vid Ångermanälven med en fantastisk utsikt över älven mot Vålö och Hemsö.

Folkets Hus drivs numera av Rö Folkets Hus- och Byalagsförening och har till ändamål att tillhandahålla lokaler för enskilda och föreningar för sammankomster, fester och liknande tillställningar. Särskilt populärt är det för bröllopsfester.

Nya föreningens stadgar Läs här

Historik

Skrift om Folkets Hus

FH-historia

Röutredning av Tore Örjestål

Andelsbevis

100-års jubileumsinbjudan


Några bilder på aktiviteter

Föreningens styrelse 2024


Ordförande Eva Myrhage

epost: ordforande@rofolketshus.se


Sekreterare Erik Normark

epost: sekreterare@rofolketshus.se


Kassör Christian Bajomi

epost: kassor@rofolketshus.se


Ledamöter:

Lars Dahlqvist, Elin Wallin 


Suppleanter:

Sabine Dahlqvist, Monica Viklund  , 

Leif Lundberg

ISKA- projekt


Byggnadsföreningen har deltagit i ett ISKA-projekt som beskriver sågverkshistoria i Rö

(Industri-Samhällets Kultur-Arv)RÖ ARBETARES BYGGNADSFÖRENING     

ISKA-projekt Rö Sågverk 1901 –1931   

 

Se mer information på: 

Sågverksprojektets hemsida       


Stödbeslutet fattades den 12 juni 2003 och omfattar perioden 1 juni 2003 – 30 september 2005. Enligt beslutet syftar projektet till att förmedla kunskapsmaterial om sågverkssamhället Rö samt att bygga upp objekt som kan vara till gagn för besöksnäringen. Målet är således att kommunicera områdets industriella kulturarv i både skriftlig/digital form och genom den fysiska miljön och utställningar. Bland de konkreta målen kan anges


att ge ut en mindre skrift som skildrar sågverksepoken i ord och bild


att anordna en historisk vandring med skyltning inom sågverksområdet


att skapa en utställning med modell över sågverksområdet kombinerat med text/bildmaterial


att exponera material om Folkets Hus tidigare historia i anslutning till utställningen


samt att röja/avtäcka fundament och kajanläggningar, husgrunder mm för visning.


 


Projektets kostnader ser ut som följer


Egen personal (projektledare )               930 600 kr       29,80 %


Investeringar                                        152 000 kr        4,87 %


Övriga kostnader                                   205 000 kr        6,57 %


Offentlig direktfinansierad kostnad (LAN) 392 000 kr       12,55 %


Eget arbete/ideell insats                      1 443 000 kr       46,21 %


Summa projektkostnader                    3 122 600 kr     100,00 %


 

Finansiering


EG:s strukturfond, regionala fonden        528 174 kr


Länsstyrelsen                                        300 000 kr


Härnösands kommun                             456 426 kr


Länsarbetsnämnden                               392 000 kr


Eget arbete/ideell insats                      1 446 000 kr


Sammanlagd total finansiering             3 122 600 kr2003-10-22


 

Övriga projekt


Energieffektivisering, Rö Folkets Hus


Med anledning av inventering av kommunens samlingslokaler avseende energieffektiviseringsåtgärder insänds offert på föreslagna åtgärder:


-installation av luftvärmepump. Kostnad 20 000 kr.


-montering av värmeflyttare mellan samlingssal och sammanträdesrum på övre plan. Värmeflyttaren avses tillvarata överskottsvärme från salen och därmed minska elförbrukningen i direktverkande el-element på rummet. Kostnad ca 1 000 kr.


-omläggning av scengolv samt isolering av bjälklaget under golvet. Det har konstaterats att isolering under scengolvet är så gott som obefintlig. Omläggningen och isoleringen avses utföras som eget arbete varför kostnaden för åtgärden begränsas till inköp av virke och isolering. Beräknad kostnad härför ca 40 000 kr


Andra åtgärder har även diskuterats, såsom installation av solfångarsystem för varmvatten samt tilläggsisolering av vindsbjälklaget, men har bedömts ej ge tillräcklig effektivisering till bedömd kostnad.


Totalt beräknade kostnader för energieffektivisering med föreslagna åtgärder således ca 60 000 kr. Med dessa åtgärder bedöms avsevärd energibesparing uppnås.


Bidrag har erhållits från Kommunen och föreslagna åtgärder har genomförts.