Byalag


Byalagsverksamhet

 

Byalagsverksamheten bedrivs nu i Rö Folketshus- och Byalagsförening. Även vissa ändringar i stadgarna med anledning av detta har gjorts. Den största förändringen, är förutom tidigare uppgifter, att även sköta och bedriva verksamheten i Folkets Hus. Fastigheten har nu övertagits i och med den tidigare ägaren, Rö Arb. Byggnadsförening har avvecklats.

 

Org nr 888000-6872

 

Protokoll, referat, mm

 

Historik

 

Medlemsantal ca 80 personer

 

Föreningen bildades den 15 mars 1998 med namnet Byalaget kring kustleden. Avsikten är att vara samarbetspartner till kommunen avseende utveckling i byarna  Rö-Vålånger-Överskog, av ekonomin, affärsverksamhet, turism, natur och miljö, likväl för kultur, sport och social gemenskap.

 

Under de första åren koncentrerades verksamheten på vandringsleder, vindskydd, grillplatser och skidspårning vintertid.

 

Under år 2000 påbörjades verksamheten med siktröjning längs älven med koncentration på gamla sågverksområdet vid Solebo.

 

Samarbetet har under 2000/2001 etablerats med Härnösands Turism, som tillhandahåller föreningen utrustning för röjning.

 

Föreningen erhåller också fortlöpande bidrag från kommunen med 15 000 kr per år.

 

Siktröjning har skett under 2001/2002 längs en stor del av stranden i Rö-Vålånger och fortsätter kontinuerligt. Arbetsstyrkan består av frivilliga personer.

 

Man har också tillverkat mjölkbord i gammal stil, anslagstavla för byborna, campingbord för turister på lämpliga platser längs stranden samt och även sandlådor.

 

Två trista busskurer har ersatts av små röda stugor med konst- och blomsterutsmyckning.

 

Föreningen har 2002 beviljats ​​EU-medel till en förstudie av ett antal projekt med anknytning till städerna. Projektet, som omsluter 84 000 kr, slutfördes i december 2002.

 

Beslut har tagits om att söka EU-bidrag till ett större projekt under 2003, innefattande anordnande av en sommarbageri för turister och upprustning av befintlig bakugn för tunnbrödsbak beläget i fd Sjöströms bagarstuga.

 

Under 2002 har vi i stort sett slutfört projektet "upp efter älven" i samarbete med Härnösands Turism. Detta inkluderar bryggor och rastplatser på tre platser för båtturism (motor- och segelbåtar).

En broschyr i 5000 ex har tagits fram. Föreningen medverkar också i studiecirkelverksamhet inom ABF.

Cirklar har genomförts rörande uppsättande av gärdsgård i gammal stil vid Folkets Hus och historien om 1931 nedlagda Rö Sågverks Nya AB.

 

 

Verksamhet: övrig information

 

Föreningen har även byggt en förrådsbod folketshustomten. Avsikten är att man där förvarar viss skrymmande materiel, utemöbler mm.

På sommaren kan det användas som tombolabod, mm, vid midsommarfest, etc

 

Boden invigdes vid en fest 22 okt 2011.

 

 

 

Röjningsarbeten

Under sommaren 2016 utfördes med Skogsstyrelsens hjälp röjning av området mellan vattnet och vägen från sågverket till disponentvillan och utsikter från vägen mot vattnet i Gammellandet.

Dessutom röjdes stigen från Innerfälle till Middagsberget.